CFC Slovakia

 

Couples for Christ SlovakiaKristove páry
Rodiny v Duchu Svätom obnovujúce tvárnosť zeme.

288035586_10224804306288678_2257637380232461083_n
287601783_10224804330489283_5873707353694891606_n
24900254_10155549068498122_7706097068232505493_n
24909753_10155549068538122_2397442424024182213_n
24909930_10155549068628122_1326191065714208866_n
24900254_10155549068498122_7706097068232505493_n
previous arrow
next arrow

• Čo sú Kristove páry
Spoločnosť Kristove páry ďalej CFC  je zameraná na obnovu kresťanského života v rodinách. Je Kristovým dielom, ktorý vychováva kresťanské páry a tvorí kresťanské rodiny zapálené pre evanjelizáciu a nastolenie vlády Krista skrze moc Ducha Svätého.

• Kde a ako vznikli Kristove páry
CFC vzniklo v roku 1981 v Manile Filipíny, kde miestna katolícka komunita vyskúšala nový prístup pri evanjelizácii párov. Tento prístup spočíval vo vytvorení malej skupiny snúbencov, ktorá sa stretávala v súkromí. Účastníci si vytvorili živý vzťah s Ježišom Kristom a nanovo zakúsili moc Ducha Svätého prostredníctvom série týždenných neformálnych rozhovorov na evanjeliové témy. Už zanedlho sa CFC stalo programom pre obnovu kresťanského rodinného života pre farnosti a skupiny manželských párov túžiace aktívne žiť svoju vieru, zdieľať ju a navzájom si v tom pomáhať.
Časom sa CFC rozvinulo v spoločenstvo celosvetového významu, ktoré sa stalo významnou silou na obnovu kresťanského rodinného života a tiež Cirkvi. CFC je v súčasnosti uznané Vatikánom ako medzinárodná asociácia laických veriacich. Je prítomné v 107 krajinách a má 1,4 milióna členov rozličných národností. CFC je prítomné vo všetkých krajinách západnej Európy, kde má viac ako 6 tisíc aktívnych členov.

• Prečo je takáto služba nevyhnutná
Je Božím plánom, aby rodina bola základnou jednotkou spoločnosti a aby stav rodín určoval stav spoločnosti. V dnešnom svete je veľa síl, ktoré vedome či bez zlého úmyslu ničia najhlbšie základy rodiny.
CFC chce povstať na obranu rodiny, ktorá je Božím dielom. CFC chce priniesť Božiu silu a svetlo rodinám, ktoré v modernom svete majú ťažkosti byť skutočne kresťanské.

Ako chce CFC pracovať na obnove kresťanskej rodiny
CFC chce konať svoje dielo zameraním sa na tri špecifické ciele.

  • Osobná obnova – Manžel a manželka
    musia najprv obnoviť svoj osobný záväzok voči Bohu, ktorý je nevyhnutný pre obnovu rodiny ako celku. CFC hlása základné kresťanské pravdy sviežim spôsobom aby si poslucháči obnovili vzťah s Bohom a tak plnšie pocítili pôsobenie Ducha Svätého v ich životoch.
  • Obnova rodiny – Tým, že si páry obnovia ich záväzok voči Bohu, obnovia si aj záväzky voči jeden druhému a žitiu kresťanstva v ich rodine. Postupne sa novonájdený život v Pánovi premietne do všetkých vzťahov v rodine.
  • Obnova Cirkvi – Tým že sú obnovené jednotlivé rodiny, formujú sieť rovnako zanietených kresťanských rodín, nežijúcich len pre seba, ale posiľňujúcich Cirkev ktorej sú členmi.

Kto sa môže stať členom/členkou Kresťanských párov
Tí, ktorí zvažujú členstvo v CFC sa zúčastnia seminára nazvaného Program kresťanský život ďalej PKŽ, z angl. Christian Life Programme-CLP PKŽ je určený pre

  • Manželské páry Kristove páry, skratka CFC 
  • Slobodných mužov a ženy vo veku 21-39 rokov Kristovi slobodní, skratka SFC 
  • Slobodné staršie ženy, slobodné matky, odlúčené/rozvedené ženy, ženy ktoré sú duchovne vdovami Kristove služobnice, skratka HOLD 
  • Slobodných starších mužov, slobodných otcov, odlúčených/rozvedených mužov a mužov, ktorí sú duchovne vdovcami  Služobníci Pána, skratka SOLD 

PKŽ začína úvodným stretnutím a pokračuje sériou dvanástich týždenných stretnutí. Program trvá celkovo tri mesiace a jednotlivé stretnutia približne dve a pol hodiny.
V nových oblastiach Európy sa PKŽ zvyčajne koná počas dvoch víkendov a poprípade aj po večeroch v pracovný týždeň  podľa toho ako to vyhovuje účastníkom .
• Čo je podstatou Programu kresťanský život
PKŽ vedie k obnove a hlbšiemu porozumeniu Božieho povolania pre kresťanské páry. Program je rozdelený do troch častí. Každá z nich pozostáva zo štyroch stretnutí. Zvyčajne sa stretnutie skladá z prednášky, diskusie v skupinkách a agapé.
Témy prednášok
1 Božia láska
2 Kto je Ježiš Kristus
3 Čo znamená byť kresťanom
4 Pokánie a viera
5 Kresťanský ideál – milujúci Boh
6 Láska k blížnemu
7 Kresťanská rodina
8 Život v Duchu Svätom
9 Prijatie moci Ducha Svätého
10 Rast v Duchu Svätom
11 Život a poslanie Kresťanských párov
12 Premena v Kristovi a sľub 

Prvá časť prvé štyri prednášky sa zaoberá úplne základnými pravdami kresťanstva s dôrazom na ich chápanie z perspektívy dospelého človeka. Druhá časť ďalšie štyri prednášky hovoria o tom ku akému životu nás Boh povoláva. Podrobne hovorí o osobnej odpovedi potrebnej na prijatie Ježiša ako Pána a Spasiteľa a pomáha párom znovu – sústrediť ich životy na Ježiša.
Tretia časť posledné štyri prednášky pomáha páru zasvätiť svoje životy Ježišovi. Učí ako si osvojiť moc Ducha Svätého v ich životoch. Dáva im základ pre pokračovanie duchovného rastu.
• Treba za PKŽ platiť
Program Kresťanský život je úplne bezplatný pre účastníkov. Jediná investícia potrebná z ich strany je čas a otvorenosť. V oblastiach mimo Filipín je zabezpečené ubytovanie prednostne v domoch, strava a tiež transport v rámci mesta.
• Čo sa stane po skončení PKŽ
Po skončení PKŽ majú tí, ktorí ho ukončia, možnosť stať sa členmi Kristových párov. Po vstupe sú začlenení do základnej jednotky nazvanej domáce spoločenstvo z angl. Household. Domáce spoločenstvo pozostáva z 5-6 párov alebo 6-8 jednotlivcov. Každé domáce spoločenstvo má svojho vedúceho. Stretávajú sa týždenne aby si navzájom pomáhali a povzbudzovali sa v žití viery.
• Čo je domáce spoločenstvo
Jeho poslaním je vytvorenie prostredia, ktoré napomáha rozvoju kresťanského života a taktiež živnej pôdy pre duchovný rast. Poskytuje aj priateľstvo a bratskú lásku. Pomáha prekonávať prekážky v raste vo viere. Stretnutia domáceho spoločenstva sa konajú v domoch členov na rotačnom princípe. Typické stretnutie zahŕňa modlitbu, zdieľanie a diskusiu a na koniec agapé. Zvyčajne trvá približne dve a pol hodiny.
• A čo ďalšie kresťanské formovanie
Ukončenie PKŽ je iba začiatkom dlhého procesu rastu a premeny v Kristovi. Za tým účelom CFC poskytuje súvislý program formácie, ktorý zahŕňa prednášky, rekolekcie, duchovné cvičenia atď.
• Čím je CFC odlišné od iných hnutí a organizácii
CFC sa líši v mnohom ale najmä v nasledujúcom